Smoke Detector White (old style obsolete)

Smoke Detector White (Old Style)

Description

Smoke Detector White (Old Style)